Phim CHÚ LĂNG NGHIÊM - Phim Phụ Đề Việt Ngữ

BannerFans.com
40 Views
Published
Subscribe Theo Dõi Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeV0t64mbsbPM6A-EMDcTcg
Like Fanpage: https://www.facebook.com/tangthuphathoc.net/
Trang chủ: https://tangthuphathoc.net

Tang Thu Phat Hoc Media Youtube channel of https://tangthuphathoc.net. This channel transmission teaching of Buddha's. This is a group of people, monks and buddhists who are voluntary, non-profit, non-political, and non-independent representatives of any monastic system.

Any video issues that violate Copyright, Policy, Community Guidelines. Due to the background music in the video, if not agreed, please contact us by email: tangthuphathocmedia@gmail.com, we will delete them.

Tang Thu Phat Hoc Media 是 https://tangthuphathoc.net的 Youtube 频道。这个通道传送佛陀的教导。这是一群人,僧侣和佛教徒,他们是任何修道的自愿,非营利,非政治和非独立。

任何违反版权,政策和社区准则的视频问题。 由于视频中有音乐背景,如果没有,请通过电子邮件与我们联系:tangthuphathocmedia@gmail.com,我们将删除它们。

Tạng Thư Phật Học Media là kênh Youtube của Trang https://tangthuphathoc.net. Kênh này truyền tải những lời dạy của Phật đà được trích trong Ba Đại Tạng Kinh cùng những lời dạy quý giá của bậc giới luật trang nghiêm. Đây là một nhóm người, xuất gia và tại gia trên tinh thần thiện nguyện, bất vụ lợi, phi chính trị, hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện, tổ chức Phật giáo nào.

Tạng Thư Phật Học Media chỉ truyền tải những bài Pháp trong khuôn khổ của giáo lý. Lấy Tam Pháp Ấn của nhà Phật để nương tựa và truyền đạt. Vì chỉ sợ truyền tải nội dung không đúng với Phật, tổ, nên những gì không rõ ràng, chúng tôi xin phép không đăng tải trên kênh này. Mong quý vị niềm tình hoan hỷ.

Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền, Chính sách, Nguyên tắc cộng đồng. Do vì có nhạc nền trong video, nếu không được sự đồng thuận, xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua email: tangthuphathocmedia@gmail.com, chúng tôi sẽ xóa chúng.
Be the first to comment